ข้อกำหนด & เงื่อนไข

ข้อกำหนด & เงื่อนไข ต่อไปนี้อธิบายเงื่อนไขในการให้บริการของเราผ่านทางเวปไซต์ wifi-bank.com ข้อกำหนด & เงื่อนไข ต่อไปนี้เป็นสัญญาระหว่าง คุณ (“ลูกค้า”) และ WiFiBank (“เรา” or “บริษัท”) ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของการเช่ายืมทั้งหมดที่ระบุในเวปไซต์นี้

ก่อนที่คุณจะคลิกที่ปุ่ม “Book” โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ให้เข้าใจเสียก่อน เมื่อคุณคลิกทำเครื่องหมายในกล่องหน้าข้อความ “ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข” จะถือว่าคุณได้ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้แล้ว

1. ลักษณะของบริการ

บริษัทดำเนินการบริการให้เช่ายืมโมเด็มไร้สาย (ที่มีชื่อว่า “WiFiBank”) พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ (ซึ่งเรียกโดยรวมว่า “อุปกรณ์”) ให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศต่างๆจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ใช้เวปไซต์นี้ในการเสนอขายอุปกรณ์

2. การใช้อุปกรณ์

เมื่อคุณดำเนินการขอเช่ายืม WiFiBank เราจะถามขอข้อมูลเวลาที่คุณจะไปและกลับมายังประเทศไทย คุณจะต้องเลือกจุด “Pick-Up” และ “Return” อย่างละเอียดถูกต้อง เพื่อการรับ-ส่งที่ถูกต้อง มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนการรับ และยืนยันว่าพวกมันอยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งาน

3. การส่งมอบคืน

คุณที่จะต้องจัดการส่งคืนอุปกรณ์ของเราในภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากคุณกลับมาถึงประเทศไทย ณ จุด “Return” ตามที่คุณได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการจองออนไลน์ อุปกรณ์ที่ให้ยืมไปจะต้องนำกลับมาคืนในสภาพที่ดีต่อการใช้งานดังเดิม คุณจะต้องรับผิดชอบถ้าหากอุปกรณ์สูญหายหรือเสียหาย

4. ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

(a) ค่าธรรมเนียมในการเช่ายืม
ค่าธรรมเนียมในการเช่ายืมอุปกรณ์เริ่มนับตั้งแต่วันที่คุณมารับอุปกรณ์และสิ้นสุดในวันที่คุณส่งมอบคืนอุปกรณ์ ตารางค่าธรรมเนียมในการเช่ายืมอุปกรณ์ฉบับล่าสุดของเราถูกโพสอยู่บนเวปไซต์ของเรา ตารางนี้อาจมีการแก้ไขเป็นระยะโดยจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า ในการสั่งจองอุปกรณ์ คุณจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการเช่ายืมล่วงหน้า (รวมถึงค่ามัดจำ และประกันด้วยเช่นกัน หากคุณสมัครใช้บริการ WiFiBank Insurance)

(b) ค่าปรับสำหรับกรณีอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย
ทางเราจะเช็คอุปกรณ์ทันทีเมื่อลูกค้าคืนอุปกรณ์ให้กับพนักงานของเรา โดยหากมีจุดเสียหายบกพร่องประการใด เราจะออกใบแจ้งหนี้ค่าปรับสำหรับอุปกรณ์ที่เสียหายหรือสูญหาย ลูกค้าจะถูกปรับตามตารางค่าเสียหายที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (หากลูกค้ามี WiFiBank Insurance จะถูกปรับเพียง 30% ของราคาตามจริง) บริษัทจะไม่ยอมรับการชดใช้ในรูปของการนำอุปกรณ์เครื่องใหม่มาทดแทนเครื่องเดิมที่สูญหายไป แทนที่จะชำระค่าปรับดังกล่าว

(c) ค่าปรับการส่งคืนล่าช้า ลูกค้าที่ไม่สามารถส่งมอบอุปกรณ์คืนแก่เราได้ตามกำหนดจะถูกปรับค่าส่งคืนล่าช้า การส่งคืนอุปกรณ์ต้องแล้วเสร็จตามวันหรือก่อนวันที่กำหนดให้คืน ถ้าหากเราไม่ได้รับอุปกรณ์ หรือ ส่วนใดๆ ของอุปกรณ์คืนหลังจากที่ระยะเวลาการเช่ายืมสิ้นสุดลง คุณจะถูกปรับ ราคาเต็ม ต่อวันจนกระทั่งวันที่คุณนำอุปกรณ์มามอบคืน ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ถูกส่งคืนภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่กำหนดให้คืน คุณจะถูกปรับในจำนวนเงินที่เท่ากับการทำอุปกรณ์สูญหาย

(d) ค่าปรับในการใช้งานเกินลิมิตหรือนอกเหนือพื้นที่ หากลูกค้าใช้งานเกินลิมิตดังที่ได้กล่าวไว้บนหน้าเว็บไซต์ หรือใช้งานนอกเหนือพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินใดๆ ในส่วนนั้นๆ ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัทต้นเครือข่ายเต็มจำนวน ตามดาต้าที่ได้ใช้งานไปทั้งในส่วนเกินลิมิต และนอกพื้นที่ให้บริการ

Overcharge Rate:      Korea    – หากใช้งานเกิน 1GB/Day – 16,500 Won per 1GB

5. การยกเลิก

ถ้าหากคุณจำเป็นต้องยกเลิกการจอง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม คุณสามารถทำได้ 3 วันก่อนหน้าวันที่เริ่มต้นการเช่า โดยจะไม่ถูกปรับ หากยกเลิก 1-2 วันก่อนเดินทาง จะถูกปรับ 50% ของราคาเต็ม (รวมค่าประกัน) และเมื่อพ้นจากวันที่เริ่มต้นการเช่าไปแล้ว เราจะปรับค่าเช่าอุปกรณ์เต็มจำนวน (รวมค่าประกัน) ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์

ในการใช้บริการของบริษัท คุณได้ตกลงและยอมรับว่าคุณเช่ายืมอุปกรณ์ไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางเท่านั้น และคุณไม่มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของอุปกรณ์

7. นโยบายในการใช้บริการการสื่อสารข้อมูลอย่างเหมาะสม

เมื่อผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายมือถือในประเทศนั้นๆ พบเห็นว่ามีการสื่อสารข้อมูลปริมาณมากเกินกว่าปกติ อาจจะดำเนินการจำกัดปริมาณการสื่อสารสำหรับสายนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของเครือข่ายและควบคุมการใช้คลื่นวิทยุอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุผลนี้เอง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอาจจะขาดหาย หรือความเร็วในการสื่อสารอาจจะลดลง

ในกรณีที่อุปกรณ์การสื่อสารถูกจำกัดการใช้สัญญาณอันเนื่องมาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ และลูกค้าต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัทตามปกติ

ในกรณีตามข้อตกลง 4.d ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัทต้นเครือข่ายเต็มจำนวน ตามดาต้าที่ได้ใช้งานไปทั้งในส่วนเกินลิมิต และนอกพื้นที่ให้บริการ

8. การแก้ปัญหาข้อพิพาท

ทุกฝ่ายได้ตกลงร่วมกันว่าสัญญาเช่านี้จะได้รับการควบคุมตามกฎหมายของประเทศเครือข่ายสัญญาณ WiFiBank และข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องใดๆ จะต้องร้องเรียนและดำเนินคดีความตามระบบกฎหมายได้ทันที

9. ระยะเวลาการเช่ายืม

ระยะเวลาการเช่ายืมอุปกรณ์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่คุณออกเดินทาง (“วันที่ออกเดินทาง”) และสิ้นสุดในวันที่คุณกลับมาสู่ประเทศไทย (“วันที่เดินทางกลับ”)