นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้นเราจึงกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่เราใช้ในการเก็บรวบรวม สื่อสาร เปิดเผย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวมีหลักการดังต่อไปนี้

  • ก่อนหรือในขณะที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น
  • เราเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เราได้กำนดเอาไว้ และรวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สอดคล้องกัน ยกเว้นเสียแต่ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือข้อกฎหมายที่กำหนดให้ดำเนินการนอกเหนือไปจากนี้
  • เราจะเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไว้ตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นในการตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวอยู่ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมาย เป็นธรรม และเหมาะสมตามความยินยอมหรือการรับรู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และมีขอบเขตตามความจำเป็นของวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
  • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมย อีกทั้งป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย คัดลอก ใช้ หรือดัดแปลงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • เราจะเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและหลักปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้พร้อมสำหรับการใช้งานของลูกค้า

เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการเหล่านี้เพื่อรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ